Guan Qiwen
Guan Qiwen
 
Advogado/a - Cédula n.° 683
 
Avenida Comercial de Macau, n.º 301-355, Edifício FBC, 17.º andar “E”, Macau
 
Telefone: +853 28389184 / Fax: +853 28750569
helen.guan@joselupilaw.com / info@joselupilaw.com
Início da Actividade: 2021/08/04
 
Línguas: Cantonês, Mandarim, Inglês